பதித்தது, sriraj_sabre on 8:36 AM
சுலப தேடல்:: ,

சில நேரங்களில் வார்த்தைகளை விட,
என் மௌனம் உண்மையானது, உறுதியானது..
அது பல நேரங்களில் புரியாதது..

0 comments:

Search