பதித்தது, sriraj_sabre on 6:50 AM
சுலப தேடல்:: ,

"நான் ஒரு பயணி ,
என் பயணம் ,
என்னுடையது ,
எனக்கானது ,

யாரோ, சொல்வதால் நான் மாற்றினால்,
எப்படி என் பயணம் தொடரும் .."

பயணம் ,
இதில் தொடக்கமும் , முடிவும் ,
மிகவும் பரிசீலிக்கப் படுகிறது ..

தொடக்கம் ,
முடிவை உருவாக்குவதை போல ..

முடிவு ,
இன்னொரு தொடக்கத்தை உருவாக்குகிறது ..
-----------------------------------------------------------
Quote : The world is a book and those
who do not travel read only one page.
- St. Augustine

செய்தி : உலகம் ஒரு புத்தகம்,
பயணம் செய்யாதவர்கள்,
ஒரே ஒரு பக்கம் மட்டும் பயில்கின்றனர்.
-----------------------------------------------------------

அதலால்
முடிவெடுங்கள், தொடக்கங்கள் உண்டாகும்..
தொடங்குங்கள், முடிவுகள் ஜெயக்கட்டும்..

0 comments:

Search