பதித்தது, sriraj_sabre on 6:52 AM

பெண்ணே ,
படைத்தவனுக்கு தெரியவில்லை ,

நாம் இருவரும் ஓர் உயிர் என்று
தனி தனியாக படைத்துவிட்டான்..

வா அவனுக்கு புரிய வைப்போம்
இருவரும் ஒன்றாய் சேர்ந்து..

0 comments:

Search