பதித்தது, sriraj_sabre on 7:46 AM

வானம் வாழ்த்தட்டும், பூமி பூக்கட்டும்..
மனிதர்கள் மனிதர்களாகவே இருப்போம்...

பதித்தது, sriraj_sabre on 12:33 AM
சுலப தேடல்:: ,


 


காற்றே இல்லாத இருக்கத்தை
சுவாசம் கொடுத்து பிரித்துவிடு !!

பதித்தது, sriraj_sabre on 12:20 AMவெற்று காகிதமாய், நான்
காகித சுமையாய், நீ

அந்த அழுத்தம், சுகம்
இன்னும் இன்னும், அழுத்தம்
இன்னும் இன்னும், சுகம்

எது எதுவோ, எழுதினாய்
எது எதுவோ, படித்தாய்

அன்று சுகம் மறந்து,
சுமையென கருதி பறந்தேன்..

இன்று காகித கந்தளாய்
சுகமான சுமையை தேடுகிறேன்..

பதித்தது, sriraj_sabre on 5:56 AM
சுலப தேடல்:: , ,


படுக்கை விரிப்பை சுற்றுவதில்லை..
பற்பசை மூடி போடுவதில்லை..
ஈர துண்டோ காயப்போடுவதில்லை..
துவிச்சக்கர வண்டி தொடைப்பதில்லை..
சாலை விளக்கை பார்ப்பதில்லை..
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
என்னை யாரும் மதிப்பதில்லை..
நானும் யாரையும் மதிப்பதில்லை..

(பி.கு : படத்துக்கும் மதிப்பில்லை)

பதித்தது, sriraj_sabre on 12:48 AM
சுலப தேடல்:: , , ,உன் கண்கள் ஏன் மின்னுதடி,
என் மூன்று கண்களும் இருட்டுதடி..

குளிருக்கே குளிருதடி, ஆனால்
உன் மூச்சுகாற்றால் எனக்கு வெப்பம்மடி..

உன் உதட்டில் தேன் ஏன் வடியுதடி.
என்னை தேனிக கூட்டம் கொட்டுதடி..

உன் காதில் தொங்கும் தோடு கூட,
அதன் சுகத்தை அசையாமல் எனக்கு சொல்லுதடி..

நீ எங்கே இருக்கயடி, நானும் அங்கே இருப்பனடி..


(தமிழ், என்னை மன்னிக்கவும்...)

Search