பதித்தது, sriraj_sabre on 7:55 AM
சுலப தேடல்:: ,

எந்த அழகான பெண்களும்,
அழகாக நடப்பது இல்லை..

அது தானே அழகு - நடை அழகு..

0 comments:

Search