பதித்தது, sriraj_sabre on 4:41 AM
சுலப தேடல்::

அலை கடலே ,
பொங்குகின்றாய் கரைக்கு வர ,
நீ இல்லாத இடம் தான்
கரையென்று ,
உனக்கு தெரியாதா........?


0 comments:

Search